Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0    Liczba karnetów: 0
Czas na złożenie zamówienia:
-

Uwaga! Sprzedaż biletów przez Internet kończy się na 3 godziny przed danym wydarzeniem.

REGULAMIN

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W BIAŁOSTOCKIM OŚRODKU KULTURY
zwany dalej Regulaminem.


§ 1
Podstawy prawne

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży przez Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku (15-281), przy ul. Legionowej 5, wpisanym do rejestru miejskich instytucji kultury pod numerem RIK 09/17, NIP 542 – 32 – 64 – 795 zwanym dalej „BOK” lub „Organizatorem”, biletów na wydarzenia artystyczne, imprezy itd. zwane dalej „wydarzeniami” organizowane lub współorganizowane przez Białostocki Ośrodek Kultury zwanych dalej „biletem”, przy wykorzystaniu informatycznego systemu internetowej sprzedaży biletów.
 2. Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osobą, która wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży, mającej za przedmiot zakup biletu od Białostockiego Ośrodka Kultury zwanej dalej „transakcją” i która dopełni czynności opisane niniejszym Regulaminem.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie bilety.bok.bialystok.pl.

§ 2
Warunki i sposób zakupu biletu

Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

 1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez kupującego oraz spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.bilety.bok.bialystok.pl tj
 2. zarejestrowanie się na stronie poprzez podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym,
 3. wybór wydarzenia i ilości biletów,
 4. sprawdzenie danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym,
 5. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BOK.
 6. opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego powoduje ewentualne anulowanie zamówienia.
 7. przesłanie przez BOK biletu na adres poczty elektronicznej kupującego, po potwierdzeniu otrzymania płatności za bilet.

  UWAGA! Elektroniczny system zakupu biletów nie obsługuje skrzynki poczty elektronicznej gmail.com, w związku z tym prosimy o podawanie innego adresu mailowego do kontaktu niż gmail.com. W razie problemów z odszukaniem biletu wysłanego na adres mailowy kupującego, prosimy o sprawdzenie zakładki SPAM.

 8. okazanie biletu przez Kupującego przed wejściem na wydarzenie.


§ 3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy:
  1) administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku (15-281), przy
  ul. Legionowej 5, wpisanym do rejestru miejskich instytucji kultury pod numerem RIK 09/17, NIP 542 32 64 795
  2) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia i ustawy
  o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usług opisanych
  w Regulaminie.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
  1) poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów,
  2) wszelkie dane osobowe otrzymywane przez BOK w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji
  o promocjach oferowanych przez BOK zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późń. zm.).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia zgodny z przepisami prawa.
 5. Zakres zbieranych danych obejmuje:
  1) imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (dane obligatoryjne),
  2) nr telefonu, nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy (dane opcjonalne).
 6. BOK zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ww. rozporządzenia, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania, prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa.
 7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą, ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 8. Wyłącznie w celu realizacji usług opisanych w Regulaminie oraz zapewnienia właściwego działania zgłoszeń internetowych, BOK powierza otrzymane dane osobowe na podstawie stosownych umów podmiotom:
  1) dostawcy systemu rezerwacji i sprzedaży biletów,
  2) dostawcy systemu płatniczego,
  3) dostawcy hostingu. 
 9. Dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.


§ 4
Prawa i obowiązki Organizatora i Kupującego

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 3. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie bilety.bok.bialystok.pl.
 4. Kupujący drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez BOK.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru*, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie bok.bialystok.pl.
  *BOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 6. W przypadku korzystania przez Kupującego z ulg (zniżek) stosowanych w Białostockim Ośrodku Kultury, w tym z ulg wynikających z Karty Seniora lub Karty Dużej Rodziny, Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia, na żądanie Organizatora, uprawnienia do ulgi (zniżki). W przypadku braku możliwości dokonania takiego potwierdzenia, w szczególności wynikającej z niezgodności danych Kupującego z danymi zawartymi w dokumentach potwierdzających uprawnienia do ulg (zniżek), Organizator ma prawo odmówić Kupującemu udziału w Wydarzeniu, chyba że Kupujący nabędzie bilet na Wydarzenie w cenie regularnej.
 7. Organizator weryfikuje uprawnienie do skorzystania przez Kupującego z ulg, o których mowa w ust. 6 bezpośrednio przed wejściem na Wydarzenie.
 8. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia Wydarzenia, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na wydarzenie (poza sytuacjami wyjątkowymi niezawinionymi przez Kupującego i możliwością zapewnienia przez BOK wejścia na wydarzenie – w przypadku jego trwania), nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowania biletu (tj. zamiany biletu na inny termin lub inne wydarzenie).


§ 5
Płatności

 1. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu PayU przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. 
 2. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. W celu otrzymania faktury VAT, dokumentującej sprzedaż biletów, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Niezaznaczenie tej opcji powoduje, iż BOK odmówi wystawienia faktury VAT.
 4. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 3 godziny przed wydarzeniem, sprzedaż zostaje wyłączona. Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 5. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie musi oznaczać braku biletów w kasie BOK. Kupujący otrzyma informację o sprzedaży stacjonarnej tj. w kasie BOK poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 85 746 13 20.
 6. System sprzedaży internetowej pozwala na zakup biletów ze zniżkami na podstawie:
  1) Karty Aktywnego Seniora 60+,
  2) Białostockiej Karty Dużej Rodziny,
  3) biletów rodzinnych.
 7. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez BOK.
 10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy kas biletowych.


§ 6
Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienie złożone w systemie internetowej sprzedaży biletów może być anulowane tylko poprzez ten system, najpóźniej w terminie do 3 dni przed datą wydarzenia.
 2. Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu  sprzedaży dokonywany jest na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonywał płatności za bilet/bilety, w terminie 7 dni od daty anulowania zamówienia poprzez kontakt 
BLIK
Płacę z iPKO
mBank
ING Bank Śląski
Santander
Bank PEKAO S.A.
Płacę z Millennium
Alior Bank
Płacę z Inteligo
Crédit Agricole e-przelew
Przelew tradycyjny
Płacę z Citi Handlowy
Płać z BOŚ
BNP Paribas
Płacę z VeloBank
Banki Spółdzielcze
Plus Bank
Nest Bank
Bank Nowy S.A.